Mon - Fri: 8:00 AM - 4:00 PM   47 Tarnobrzeska Str., 39 - 400 Stale, PL

  570 227 222      biuro@g-con.pl

Kontener a pozwolenie na budowę – Pozwolenie na postawienie kontenera

przez Artur Wygryz

Kontener morski na działce nie należy do rzadkich widoków. Tego typu obiekty często spełniają rolę magazynu na materiały i sprzęt, zanim na wyznaczonym terenie stanie właściwy obiekt budowlany. Z drugiej strony, coraz więcej osób traktuje takie konstrukcje jako substytut szopy. Skoro sprawdziły się w trakcie prowadzenia prac budowlanych, dlaczego miałoby być inaczej w dalszym toku ich eksploatacji? W tym miejscu nasuwa się istotne pytanie – czy na postawienie kontenera trzeba mieć pozwolenie? Przyjrzyjmy się temu tematowi nieco bliżej.

Niemal każdy obiekt kontenerowy może być wykorzystywany mobilnie i w formie wolnostojącej. W ostatnich latach możemy zaobserwować istotny wzrost zainteresowania budownictwem modułowym. Nic dziwnego. Zastosowanie kontenerów wykracza dalece poza branżę transportową i magazynową. Tego typu rozwiązania mogą przecież pełnić funkcję biurową, ekspozycyjną, handlową, a nawet mieszkalną. Przyszłych użytkowników przekonuje przede wszystkim niski koszt i krótki czas postawienia obiektu, ale nie tylko. W obiegowej opinii, kontener jako obiekt tymczasowy nie wymaga pozwolenia na budowę, co ogranicza formalności do minimum. Czy rzeczywiście? 

Pozwolenie na postawienie kontenera – potrzebne czy nie?

Na postawione wyżej pytanie nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy bowiem od tego, jak użytkownik zamierza korzystać z obiektu.

Użytkownika obiektu kontenerowego interesuje przede wszystkim art. 3 pkt 5 ustawy Prawo budowlane, który określa pojęcie tymczasowego obiektu budowlanego. Zgodnie z definicją zapisaną w akcie prawnym, kryteria tymczasowości spełnia obiekt budowlany, który ma być przeznaczony do użytkowania czasowego. Należy przez to rozumieć czas, który jest krótszy od okresu jego trwałości technicznej. Sam obiekt ma być przewidziany do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce. Kolejna rzecz, obiekt nie może być trwale połączony z gruntem.

Reasumując, tymczasowy obiekt budowlany powinien spełniać następujące kryteria:

  • musi być użytkowany w czasie krótszym od swojej trwałości,
  • nie może być trwale połączony z gruntem.

Kontenery spełniają oba niezbędne założenia, więc mogą być klasyfikowane jako tymczasowe obiekty budowlane. Nie są trwale związane z gruntem, na którym zostają ustawione, budowa kontenera mieszkalnego, biurowego, magazynowego, morskiego czy każdego innego to w praktyce montaż obiektu w fabryce. Trzeba bowiem pamiętać, że sama budowa przewiduje też usytuowanie obiektu wykonanego w innym miejscu. Jak to się ma do kwestii formalnych?

Jak wskazuje art. 29 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo budowlane, uzyskanie pozwolenia na budowę nie jest konieczne w przypadku budowy (czyli w tym przypadku – postawienia) tymczasowych obiektów, które nie są trwale połączone z gruntem i zostały przewidziane do przeniesienia albo rozbiórki w terminie wskazanym w zgłoszeniu, jednak nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy, który został wskazany w zgłoszeniu

Z powyższego wynika, że postawienie kontenera wyłącznie w oparciu o zgłoszenie będzie możliwe w sytuacji, w której obiekt zostanie przeniesiony lub rozebrany przed upływem 180 dni od momentu jego postawienia. Należy jednak pamiętać o jeszcze jednej istotnej kwestii. Przepisy zawarte w ustawie Prawo budowlane zwalniają z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę obiekty kontenerowe w dosłownym znaczeniu tego określenia. Dotyczy to m.in. obiektów służących do przechowywania narzędzi lub materiałów, ale nie obiektów, dla których kontener jest jedynie budulcem.

Czy kontener biurowy wymaga pozwolenia na budowę?

Oznacza to, że do tej grupy nie można zakwalifikować obiektów wykonanych z kontenera lub kontenerów, które wykazują cechy gospodarcze – stanowią całość i są wyposażone w podłączenie do zewnętrznej sieci energetycznej. Oznacza to, że jeżeli obiekt ma być eksploatowany dłużej niż 180 dni i wykazuje cechy gospodarcze, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę dla tymczasowego obiektu budowlanego.

Jak w tym przypadku wygląda kwestia „kontener biurowy bez pozwolenia”? Taki obiekt z reguły jest użytkowany dłużej niż 180 dni i bez cienia wątpliwości wykazuje cechy gospodarcze. Idąc tym tropem, pozwolenie na postawienie kontenera biurowego będzie wymagane, podobnie jak pozwolenie na postawienie kontenera handlowego.

Dom z kontenerów – pozwolenie

Domy z kontenerów bez pozwolenia? Niestety, w tym przypadku zastosowanie ma ta sama zasada, o której wspomnieliśmy przy okazji obiektów biurowych. Pierwsza rzecz, użytkowanie domu nosi wszelkie znamiona trwałości. Nawet jeżeli zdecydujemy się na przenoszenie domu co 180 dni z działki na działkę (technicznie jest to możliwe, o ile ktoś godzi się na związane z tym niedogodności), to i tak nie można zakwalifikować takiego obiektu jako kontener. Tutaj kłaniają się cechy gospodarcze. Do domu doprowadzone są media, a wyposażenie jednoznacznie wskazuje, że jego przeznaczeniem nie jest magazynowanie narzędzi, materiałów itp. Obiekt służy innym celom, więc mimo że nie jest trwale związany z gruntem, nie obejdzie się bez uzyskania stosownego pozwolenia.

Co jeszcze należy wiedzieć?

Nie można jednak nie wspomnieć, że nawet jeżeli użytkowanie obiektu nosi znamiona trwałości, o konieczności uzyskania pozwolenia decyduje jeszcze jeden istotny czynnik – powierzchnia użytkowa. Z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę zwolnione są osoby, które zamierzają wybudować budynek gospodarczy, wiatę lub altanę, których powierzchnia zabudowy nie przekracza 35 m kw. Trzeba też podkreślić, że maksymalna, dopuszczalna przepisami liczba takich obiektów to dwa na każde 500 m kw. powierzchni działki

Powyższy zapis zawarty jest w artykule 29. 1. ustawy Prawo budowlane, przy czym trzeba pamiętać, że dotyczy on budynków. Wczytując się w zapis dostrzeżemy jednak, że dotyczy on budynków gospodarczych, z akcentem na słowo „budynki”. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, budynkiem gospodarczym jest budynek niemieszkalny. Tu z kolei kłania się art. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, który wskazuje, że budynek to obiekt budowlany trwale związany z gruntem. Wychodzi zatem na to, że jeżeli dolna płaszczyzna fundamentu obiektu jest usytuowana na poziomie zgodnym z poziomem terenu, a do jego rozebrania lub przeniesienia nie jest konieczne wykonywanie prac budowlanych, nie można mówić o obiekcie trwale związanym z gruntem. 

Reasumując, aby móc skorzystać ze zwolnienia z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę z tytułu powierzchni zabudowy, kontener musiałby uzyskać status budynku.

Kara za postawienie kontenera bez pozwolenia

Co grozi za postawienie obiektu kontenerowego bez stosownego pozwolenia? W przypadku, gdy właściciel wykonał budowę bez zgłoszenia lub pozwolenia, obiekt zostanie uznany za samowolę budowlaną. Właściciel może zostać zobowiązany do poniesienia wysokich opłat legalizacyjnych, choć nie można wykluczyć, że wydany zostanie nakaz rozbiórki. W skrajnych przypadkach, samowola budowlana podlega każe ograniczenia lub pozbawienia wolności.